Ekspertyzy budowlane, przeglądy budynków

EKSPERTYZY BUDOWLANE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami) opracowanie projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu powinno być poprzedzone wykonaniem ekspertyzy budowlanej o stanie technicznym budynku. Osobami powołanymi do wykonywania takich opracowań są rzeczoznawcy budowlani posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami. Zawartość takiego opracowania jest bardzo zróżnicowana i zależy przede wszystkim od celu, jakiemu ma służyć.

W przypadku oceny, orzeczenia lub opinii technicznej są to głównie prace związane z określeniem stanu elementów konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych oraz materiałów budowlanych, dokonanym na podstawie oględzin obiektu i analizy dostępnej dokumentacji projektowej. Wykonuje się je najczęściej pod kątem planowanych modernizacji istniejącego obiektu, jego rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania. W porównaniu do ekspertyzy technicznej opracowania tego rodzaju są bardziej ogólne i mają charakter indywidualnej oceny zakończonej wnioskami. Tego rodzaju opracowania mogą zostać wykonane przez inżyniera posiadającego odpowiednie uprawnienia w zakresie obejmującym temat opracowania. Równie ważne są przeglądy okresowe, a także ocena stanu technicznego budynku. Przeglądy te wykonujemy w Gdyni, na terenie całego Trójmiasta i województwa pomorskiego.

Zakres ekspertyzy technicznej jest dużo szerszy i obejmować może swoim zasięgiem, oprócz inwentaryzacji i oględzin obiektu oraz analizy dokumentacji projektowej, wszystkie obliczenia i badania niezbędne do prawidłowego określenia stanu technicznego obiektu lub jego części, w tym:

badania podłoża gruntowego
prace odkrywkowe fundamentów i instalacji
badania środowiska pracy konstrukcji w zakresie mogącym mieć wpływ na przedmiot ekspertyzy: drgania, korozyjność środowiska, wilgotność itp.
pomiary ugięć i przemieszczeń konstrukcji
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
badania właściwości wbudowanych materiałów

W przeciwieństwie do oceny, orzeczenia lub opinii technicznej, ekspertyza budowlana zawiera, oprócz wniosków, także określenie przyczyn uszkodzeń elementów konstrukcji i elementów ogólnobudowlanych, proponuje zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku. Powinna zostać sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego.

Oferujemy Państwu usługi z zakresu opracowania ocen, orzeczeń, opinii oraz ekspertyz technicznych obiektów budowlanych. W skład naszego zespołu wchodzą uprawnieni inżynierowie oraz rzeczoznawca budowlany mający na swym koncie ponad 200 opracowań różnego typu, wykonanych dla różnego rodzaju obiektów lub ich części. Wieloletnie doświadczenie i praktyka naszego zespołu są najlepszą gwarancją szybkiego i skutecznego przygotowania potrzebnych Państwu opracowań z zakresu oceny stanu technicznego obiektów budowlanych.

Ze względu na duże zróżnicowanie zakresu prac objętych w/w opracowaniami, zarówno ich koszt jak i termin realizacji ustalany jest indywidualnie.